هرین عروس جاده چالوس چون نگینی درخشان بین تنگه نشترودوسیراخودنمایی می کند.باآسمانی آبی وهوای لطیف ونسیمی دلکش جلوه ای ازخلقت باری تعالی٬بستری ازگل دردل طبیعت زیبا٬رویش پونه وریحان درکنارچشمه هاونهرهای جاری ورایحه آن درفضابوته های گلپروبابونه سایه درختان افراوسپیداروانواع درختان میوه تصاویری رادرذهن هاتداعی می کندکه گویی بهشتی رادرپیش روداری .چشم اندازقله های نازوکهاروشب های مهتابی هرین تورابه عظمت خداوندمتعال نزدیک ترمی کند.درخشش ماه وانعکاسش برسطح زمین هربیننده ای راتحت تاثیرقرارمی دهدکه به اطراف خودبیشتردقت کندوازاین رازهستی لذت ببرد

 

مینو سلمانیان واریانی

منبع : روستای آیگان |هرین نگین جاده چالوس
برچسب ها : هرین ,جاده چالوس